Home / Tin Tức / ”Chỉ vì muốn thể hiện với bạn gái nên hành động hồ đồ, xin lỗi gia đình và mong được giảm án”

”Chỉ vì muốn thể hiện với bạn gái nên hành động hồ đồ, xin lỗi gia đình và mong được giảm án”

L̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼?

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼”̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼”̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼D̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼”̼ ̼-̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼-̼1̼2̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼1̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼4̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼ ̼l̼à̼ ̼2̼%̼

̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼N̼.̼K̼.̼V̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼)̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼

H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼, m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

Gia đình Lê Tấn Thành đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình bé Vy

N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼1̼0̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

Bé Vy kể lại sự việc

Trên đầu bé Vy bị khâ.u 10 mũi

̼B̼à̼ ̼V̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼á̼c̼h̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼k̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼7̼/̼1̼2̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

Hình ảnh bà T. đang kể về Thành. (Ảnh: Khuất Nguyên)

̼B̼à̼ ̼T̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼.̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Khuất Nguyên)

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼M̼.̼T̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Theo: https://cafevn.net/c%CC%BCo%CC%BCn%CC%BC-%CC%BCd%CC%BCo%CC%BC-%CC%BCd%CC%BCa%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC%CC%BC-%CC%BCd%CC%BCa%CC%BCp%CC%BC-%CC%BCn%CC%BCu%CC%BC-%CC%BCs%CC%BCi%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC%CC%BC-%CC%BCg%CC%BCi%CC%BCa/

About Tin Tức 24h

Check Also

Vợ Chí Tài ngất lên ngất xuống, đau đớn nghẹt thở vẫn muốn tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng chồng

Nhiều người xót xa cho vợ Chí Tài khi trong ngày gặp lại, bữa ăn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung được tổng hợp từ các trang báo chính thống như vtv.vn, vtc.vn, vietnamnet.vn, tuoitre.vn ....